Algemeen

Hieronder kan je de gebruiksvoorwaarden (welke op deze site overeenkomt met de privacyverklaring, disclaimer en algemene voorwaarden) rustig nalezen. Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en deze hierbij na te leven en te respecteren. Verdere algemene gegevens (waaronder contactgegevens) kunnen hier teruggevonden worden. Indien er moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering, het naleven of het respecteren van deze gebruikersvoorwaarden, verbinden de bezoeker en deze site zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid van een minnelijke schikking of waarschuwing. Biedt dit geen oplossing, dan zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd een uitspraak te doen.


Doel van de site

Leerrussisch.be (en al zijn subdomeinen) is een kosteloos toegankelijke site met onder andere de volgende diensten (zonder dat deze opsomming volledig is):
- bezoekers laten kennismaken met de Russische taal in al zijn facetten,
- het bieden van een syllabus (leerhandboek),
- het bieden van verschillende Russische teksten, gedichten, tijdschriften en stripverhalen,
- het bieden van een aantal Russische mediakanalen (kranten, radio en televisie),
- het bieden van een beknopt overzicht van de Russisch grammatica,
- het bieden van een interactieve Russische woordenschatlijst,
- het bieden van een lijst met interessante Russische sites,
- het bieden van een fotogalerij (met cartoons en sfeerbeelden van Sint-Petersburg en Moskou),
- het bieden van een videogalerij (met tekenfilms, langspeelfilms, muziekclips en grappige fragmenten),
- het bieden van een mogelijkheid om bestanden uit te wisselen met andere bezoekers,
- het bieden van oefeningen over de Russische taal (eventueel met autocorrectie).


Inhoud en beschikbaarheid van de site

De inhoud op deze site is correct maar van algemene aard. De inhoud is dus niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies. We leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde inhoud op onze site volledig, correct, nauwkeurig, en actueel blijft. Indien er, ondanks deze inspanningen, toch fouten of onjuistheden opduiken, doen we er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk onderbrekingen door technische problemen te voorkomen. Helaas kunnen we niet garanderen dat deze site altijd volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of geen last zal hebben van andere problemen van technische aard. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de ter beschikking gestelde inhoud, kan je de beheerder van de site contacteren door hier te klikken. Onze site bevat zowel rechtstreekse als onrechtstreekse verwijzingen (ook genaamd links) naar sites of pagina's van derden waarover we geen technische of inhoudelijke controle hebben. Het plaatsen van verwijzingen naar deze sites of pagina's van derden impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. We kunnen daarom geen enkele garantie bieden of aansprakelijk worden gesteld in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die sites betreft. Evenals kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout, onnauwkeurigheid of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van de site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


Gebruik van de site

Iedereen die zich toegang verschaft tot de site verplicht zich ertoe de site in overeenstemming met de moraal, de goede zeden en de openbare orde te gebruiken. Bezoekers mogen geen gebruik maken van diensten of inhouden beschikbaar op de site met een doel dat onwettig, verboden, immoreel, tegen de goede zeden, tegen de openbare orde of gelijk welke rechten van gelijk welke derde kan schaden. Het bekomen of proberen te bekomen van inhoud door gebruik te maken van andere middelen of procedures dan deze die hiertoe ter beschikking gesteld zijn of aangeduid zijn op de website is niet toegestaan. Wij beschikken over het recht om bepaalde bezoekers de toegang tot de site te ontzeggen als gevolg van een inbreuk op deze gebruikersvoorwaarden.


Auteursrechten

Deze site is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle inhoud (zonder dat deze opsomming volledig is: bestanden, syllabus, teksten, oefeningen, foto's, video's, grafieken, tekeningen, illustraties, beelden, achtergronden, iconen, logo's, software, links, klank, audiovisuele inhoud, grafisch ontwerp, broncode ...) van onze site mag bijgevolg, op welke wijze dan ook, niet gekopieerd of gedownload worden tenzij je de schriftelijke toestemming bezit van de auteurs (aanvragen door hier te klikken). Deze site bezit systemen om kopiëren te voorkomen. Het omzeilen van deze systemen is ten strengste verboden!


Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij respecteren en hechten veel belang aan de privacy van bezoekers van de site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die dezen aan ons overdragen vertrouwelijk worden behandeld. Sommige delen van deze site zijn immers enkel toegankelijk na het verstrekken van persoonlijke gegevens. Deze verkregen persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, afhandelen van bestellingen van producten en diensten (meer info vind je hieronder bij 'verkoop van producten en diensten') en de goede werking van de site (meer info vind je hieronder bij 'doeleinden  van de gegevensverwerking'). Persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de persoon aan wie de persoonlijke gegevens toebehoren. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonlijke gegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonlijke gegevens. Indien nodig kan je vragen je persoonlijke gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Het minimale aan persoonlijke gegevens dat we vragen is noodzakelijk om de goede werking van de site te waarborgen (als je bijvoorbeeld je wachtwoord vergeten bent, kunnen we a.d.h.v. je persoonlijke gegevens je wachtwoord achterhalen en terugsturen) of voor het afhandelen van bestellingen van producten en diensten (meer info vind je hieronder bij 'verkoop van producten en diensten'). Als je een contact- of aanmeldformulier op de site invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de site worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.


Verkoop van producten en diensten

Algemeen:
Volgende voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en bestellingen van producten en diensten aangeboden op deze site.


Bestelling en overeenkomst:
Een bestelling komt tot stand op het moment dat de bezoeker een betaling uitvoert (van kracht bij een online betaling) of op het moment dat de bezoeker een bevestiging krijgt van zijn bestelling op het door de bezoeker ingegeven e-mailadres (van kracht bij een niet-online betaling). De bezoeker stemt uitdrukkelijk in dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden hiervoor als bewijs. Bij een overeenkomst van een bestelling zijn de algemene voorwaarden die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht waren van toepassing.

Weigering van bestelling:
We behouden ons het recht bestellingen te weigeren indien een product niet voorradig is, indien er een ernstig vermoeden is van rechtsmisbruik of kwade trouw van de bezoeker of indien er sprake is van overmacht. Indien de bestelling geweigerd wordt, zal men via e-mail geïnformeerd worden.

Prijs en betaling:
Alle prijzen op deze site zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW. Verzendingskosten worden duidelijk aangegeven in de bestelprocedure en gelden (binnen Europa). De term Europa definiëren we zoals de Belgische Post Europa definieert (meer info vind je hier). We behouden ons het recht om de prijs van een product op elk moment te wijzigen. De prijs vermeld in het online betalingsformulier (van kracht bij een online betaling) of in de e-mail ter bevestiging van een bestelling (van kracht bij een niet-online betaling) is de prijs verschuldigd door de klant. De producten worden steeds geprijsd op basis van de tarieven die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst van kracht waren. Betalingen gebeuren via het online betaalsysteem (van kracht bij een online betaling) of per overschrijving (van kracht bij een niet-online betaling). Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor betwistingen of andere onjuistheden tussen de klant en de kaartuitgever. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. Voor betalingen per overschrijving van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van Paypal (van kracht bij een online betaling) of van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op onze rekening (van kracht bij een niet-online betaling). Bij laattijdige betaling door de klant (meer dan een week na de verzenddatum van de e-mail ter bevestiging van de bestelling) of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen, zijn wij bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering:
Wij streven ernaar bestellingen van producten binnen 3 werkdagen te behandelen en te verzenden. De levertijd hangt af van verschillende factoren (nationale of internationale verzending, werkdagen of weekend...) en zal meestal variëren van 1 tot 5 werkdagen. Deze levertijd geldt als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de bezoeker bij de bestelling opgegeven adres. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de bezoeker zijn begaan bij het ingeven van het leveradres (die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren). Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de bezoeker.

Omruiling:
Een bezoeker kan binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. In dit geval vragen wij je ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen je in de e-mail aan te geven tegen welk product je je aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien je het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het verschilbedrag teruggestort of aangerekend naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de bezoeker. Bij omruiling nemen wij de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor onze rekening.

Annulering en terugbetaling:
Een bezoeker kan binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete annuleren. In dit geval vragen wij je ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Annulering kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor annulering zijn ten laste van de bezoeker. Wij betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de bezoeker terug.

Garantie:
Mocht tot twee jaar na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont, vragen wij je dit product terug te sturen. Wij sturen dan, zonder verzendkosten aan te rekenen, een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de verzendingskosten naar de bezoeker terug. De garantie is niet van toepassing op schade die opgelopen is na de levering van het product, zowel door normaal als foutief gebruik, en hierbij niet het gevolg is van een fabricagefout


Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand (of identificatiebewijs) dat op je harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Een cookie laat ons toe het toestel waarmee je verbinding maakt te herkennen, echter zonder je persoonlijk te kunnen identificeren. Cookies worden bijgevolg enkel en alleen gebruikt om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn eigen aan de browser die je gebruikt (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer ...). Dat wil zeggen dat ze voor elke browser afzonderlijk geconfigureerd worden. Cookies identificeren ook elke computer (pc, laptop, tablet ...) individueel. Door deze site te bezoeken stem je in met onze voorwaarden over het gebruik van cookies. Meer informatie over het uitschakelen van cookies kan je hier vinden. Let op: het uitschakelen van de cookies zorgt er voor dat enkele onderdelen van deze site niet zullen werken. Heb je nog vragen over cookies, aarzel dan niet en stel ze hier.


Facebook, Twitter en andere sociale netwerksites

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, waaronder Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale netwerksite in kwestie. Deze code plaatst onder meer een cookie (meer info vind je hierboven bij 'cookies'). Voor meer informatie verwijzen we je door naar de privacyverklaringen van de sociale netwerksites, bijvoorbeeld van Facebook of van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonlijke gegevens doen die zij met deze code verwerken.


Youtube

Op deze site zijn videofragmenten te vinden die afkomstig zijn van de videosite Youtube. Door het bekijken van deze videofragmenten stem je automatisch in met de gebruikersvoorwaarden van Youtube. Voor meer informatie verwijzen we je door naar de videosite Youtube. Lees daar zeker eens de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de communityrichtlijnen (welke allen regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met je persoonlijke gegevens doen en om te zien aan welke rechten en plichten je verbonden bent.


Aanpassen van de gebruikersvoorwaarden

Wij behouden ons het recht om deze gebruikersvoorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. De laatste wijziging werd doorgevoerd op 04 april 2016.


Uitschrijven

Om je uit te schrijven (m.a.w. de toegang tot deze site wordt stopgezet en je persoonlijke gegevens worden gewist) moet je een bericht sturen naar ons. Dit kan je doen door hier te klikken en het contactformulier in te vullen. Vermeld je voornaam, achternaam, gebruikersnaam en wachtwoord in je bericht. Je bericht wordt zo snel mogelijk verwerkt.